Drodzy Uczniowie i Rodzice,
do 25 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sławie kontynuuje nauczanie zdalne.

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 25 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Z wyjątkiem klas, które w sesji letniej przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. W naszej szkole są to:  trzecie klasy  Szkoły Branżowej I Stopnia oraz klasa 3 TŻiUG. Uczniowie w/w klas wracają na zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej - u pracodawcy lub w szkole!

 

W przypadku pozostałych uczniów zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 25 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców.

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 19 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/701